Board of Directors,Auditors and Executive Officers

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES TOP > Company > Board of Directors,Auditors and Executive Officers
President and CEO,
Representative Director
Satoru Yamamoto
Representative Director and
Managing Executive Officer
Hidekazu Nishiguchi
 Director and
Senior Executive Officer
Kiyoshige Muraoka
Masatsugu Nishino
Naoki Okawa
Yasuaki Kuniyasu
Hideaki Kawamatsu
Director Keizo Kosaka
Mari Sonoda
Takashi Tanisho
Misao Fudaba
Naomi Motojima
Auditor Kazuo Kinameri
Hiroki Ishida
Asli M. Colpan
Hirofumi Yasuhara
Toshikazu Tagawa
Senior Executive Officer Tomohiko Masuta
Yasuo Watanabe
Hiroshi Matsui
Hiroshi Hamada
Executive Officer Toshihiko Komatsu
Kenji Saito
Jiro Kawase
Yoichi Mizuno
Kiyoshi Ikawa
Shingo Sakashita
Susumu Tanaka
Masahiro Tsuzaki
Hitoshi Hino
Takeshi Asakura
Keiji Moriyama
Hidenori Suzuki