Board of Directors,Auditors and Executive Officers

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES TOP > Company > Board of Directors,Auditors and Executive Officers
President and CEO,
Representative Director
Satoru Yamamoto
Representative Director and
Managing Executive Officer
Hidekazu Nishiguchi
 Director and
Senior Executive Officer
Kiyoshige Muraoka
Masatsugu Nishino
Naoki Okawa
Yasuaki Kuniyasu
Director and
Executive Advisor
Ikuji Ikeda
Director Keizo Kosaka
Mari Sonoda
Takashi Tanisho
Misao Fudaba
Auditor Kazuo Kinameri
Hiroki Ishida
Morihiro Murata
Asli M. Colpan
Hirofumi Yasuhara
Senior Executive Officer Takanori Aoi
Tomohiko Masuta
Eiichi Masuda
Hideaki Kawamatsu
Yasuo Watanabe
Hiroshi Matsui
Executive Officer Toshihiko Komatsu
Kenji Saito
Takuzo Iwata
Jiro Kawase
Hiroshi Hamada
Yoichi Mizuno
Kiyoshi Ikawa
Shingo Sakashita
Susumu Tanaka
Masahiro Tsuzaki